.Hizmetler

Uzmanlık Alanlarımız

Büromuz tarafından, müvekkillerin resmî kurumlardan ve özel kuruluş ve şahıslardan- olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemleri tüm aşamaları ile birlikte yürütülmekte ve müvekkillerimiz bu işlemlerden kaynaklı ve ilgili olarak başta itirazın- iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, ihalenin feshi davaları ile icra ve - iflas hukukundan doğan tüm hukuk ve ceza davalarında temsil edilmektedir.

ÖTA Hukuk Bürosu olarak tarafımızca, müvekkillerimize taraf oldukları ticari - sözleşmelerin hazırlanma, müzakere ve sonuçlandırılmasına ilişkin - tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Büromuz tarafından, - sektörün gösterdiği özellikler, teknik ve ticari hususlar, uygulanacak hukuk - ve ilgili tüm mevzuat birlikte değerlendirilerek müvekkillerimizin menfaatleri - en üst düzeyde korunmaktadır. Aynı zamanda Büromuzca, müvekkillerin taraf - oldukları ve yargıya intikal eden her türlü ihtilaflarda, müvekkillerimiz özellikle - şirketler hukuku, kambiyo hukuku, ticari işletme hukuku, haksız rekabet, deniz- ve taşıma hukuku başta olmak üzere Şirketler ve Ticaret Hukukundan kaynaklı - ihtilaflarda alanında uzman avukatları vasıtasıyla temsil edilmektedir.

Müvekkiller, taraf oldukları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile Sosyal- Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar, rücu davaları başta olmak üzere iş ve - sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı tüm davalarda temsil edilmektedir.

ÖTA Hukuk Bürosu olarak, sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen- ihtilaflara yönelik müvekkillerimiz temsil edilmekte, trafik kazaları veya maddi- hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan- maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası- sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta- ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Müvekkillere, ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım, telif ve sair fikri- mülkiyet hakları ile markadan doğan haklarının korunmasında, lisans, ruhsat,- franchise başta olmak üzere bu hakların kullanılması veya devrine ilişkin- sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde, hakların kullanımı ve korunmasında- hukuki danışmanlık verilmekte ve müvekkiller, fikri hakların ihlalinden kaynaklanan- tüm uyuşmazlıklarda ve yargı ve idari merciiler nezdinde temsil edilmektedir.

ÖTA Hukuk Bürosu olarak, evlilik, boşanma ile ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel- hükümleri kapsayan aile hukuku alanında; miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı- işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsayan miras- hukuku alanında ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık gibi diğer- konularda yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte,- müvekkillerimiz taraf oldukları ve yargıya intikal eden ihtilaflarda tarafımızca- temsil edilmektedir.

Online Borç Ödeme